نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر سید عباس میرمالک
مدیر اجرایی:

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65-
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 87
عنوان به فارسی: مقایسة بای‌پاس قلبی ریوی هیپوترم با نرموترم از لحاظ خونریزی و مشکلات انعقادی بعد از عمل جراحی کرونری

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 22 تا صفحه: 28      

خلاصه به فارسی:
زمینـه و هـدف: خـونـریزی پس از عمـل از جمـله مشـکلاتی اسـت کـه پس از بـای‌پاس قلبـی ـ ریـوی [Cardiopulmonary Bypass (CPB)] ایجاد می‌گردد. در شرایط نورمـوترم ممکن است منجر به بهبود عملکرد فاکتورهای انعقادی و حفظ هموستاز ‌شود و انتظار می‌رود خونریزی بعـد از عمل کاهش یابد. هـدف از این مطالعه مقایسة خونریزی و نیاز به فرآورده‌های خونی بعد از اعمال جراحی کـرونر تحـت پمپ قلبی ریوی در دو گـروه CPB هیپوترم و نرموترم می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی در بیمـاران کاندید عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر [Coronary Artery Bypass Graft (CABG)] انجام شد. این بیمـاران به دو گروه 30 نفره نرموترم (گروه N) و33 نفـره هیپوترم (گروه H) تقسیم شدند. گروه هیپوترم در حین CPB تا 30 درجه سرد می‌شدند و متوسط فشار شریانی در حـــد 40 تا 65 میلی‌متر جیوه حفـظ می‌شد و در گروه نورموترم ‌بیماران به طور فعال سرد نمی‌شدند و درجه حـرارت مـرکزی در حد 35 تا 37 درجه سانتیگـراد حفظ شده و متوسط فشار شریانی نیز در حـد 60 تا 90 میلی‌متر جیوه حفظ می‌شد. در ICU حجـم خونریزی و نیاز به جایگـزینی خون و فـرآورده‌های خونی و همچنین تست‌ها انعقادی طی 24 ساعت بعد از ورود، ارزیابی گردید. یافته‌ها: تفاوت آماری معناداری از نظر سن، وزن، کسر تخلیه‌ای بطن چپ، تعداد عروق کرونر درگیر، کلاس NYHA و زمان پمپ قلبی ـ ریوی، بین دو گـروه وجود نداشت. متوسط خونریزی 12 و 24 ساعـت پس از عمل در بیماران گروه N و H به ترتیب 67/395 و 67/512 میلی‌ لیتر در مقابل 82/441 و 97/ 626 میلی‌ لیتر بود (به ترتیب 1/0=P و 5/0=P). میانگین مقادیر PT و PTT در 6 ساعت بعد از عمل در دو گروه تفـاوت آماری معناداری نداشت، ولی تعـداد پلاکت‌ها در این زمان در گروه N به صورت معناداری بیشتر از گـروه H بود (003/0=P). همچنین نیاز به تجویز فـرآورده‌های خونی بعد از عمـل، در دو گـروه مشابه بود. نتیجه‌گیـری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، هیپـوترمی و نرموترمی در بیمارانی که جهت اعمال بای‌پاس عروق کرونری تحت پمپ قلبی ریوی قـرار می‌گیرند، منجر به تفاوت بالینی قابل ملاحظه‌ای از لحاظ میزان خونریزی طی 24 ساعت اول، نیاز به تجویز فـراورده‌های خونی و اختلال تست‌های انعقـادی پس از عمل نشده و تنها تفاوت معنادار بین گروه‌ها کاهش بیشتر شمارش پلاکت‌ها در گروه هیپوترم بود که این امـر نیز سبب افـزایش نیاز به ترانسفوزیون پلاکت نشده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
بای‌پاس قلبی ـ ریوی، هیپوترمی، نورموترمی


نویسندگان این مقاله:
دكتر سيدمحمدسعيد غياثينویسنده اصلی
دكتر علیـرضا جلالینویسنده فرعی
دکتر محمدحسن ناصرینویسنده فرعی
دکتر رضا صفی‌آریاننویسنده فرعی
دکتر محمدنعیـم بنگشنویسنده فرعیgps1376 @Yahoo.com
دکتر حمیدرضا تقی‌پورنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور