نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 87
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط دانسیته استخوان با خطر شکستگی هیپ

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 91 تا صفحه: 96      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: از آنجائی که به دلیل افزایش سن، میزان شکستگی‌های هیپ پیوسته بیشتر می‌شود به نظر می‌رسد پوکی استخوان و مشکلات ناشی از آن یک معضل مهمی در آینده خواهد بود. میــزان مـرگ در شکستگـی‌هـای هیـپ 15 تا 20 درصـد می‌باشــد کـه در مقایسـه بـا میـزان مـرگ ناشی از سایـر مشـکلات ارتوپـدی (9/0 درصد) بسیار بیشتـر می‌باشـد. با توجـه به اهمیـت پوکـی استخـوان در ایجـاد شکستگـی‌هـای لگن بـه نظـر می‌رسـد با تعییـن شدت پوکی بتوان از ایجـاد شکستگـی پیشگیــری کـرد. بنابراین هـدف اول ایـن تحقیـق تعییـن سطحـی از پـوکـی استخـوان اسـت که باعث ایجاد شکستگی هیـپ می‌شـود تـا با استفـاده از این معیـار بتـوان پیشـگیـری لازم را انجـام داد. هـدف دوم این تحقیـق بـررسی تفـاوت میـزان پـوکی استخوان در افـراد با شکستگـی هیـپ در مقـایسـه بـا افـراد هـم سـن و هـم جنـس می‌باشـد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق آینده‌نگر با استفاده از دستگاهDual-Energy, X-Ray, Absorptiometry میزان دانسیته استخوان ناحیه هیپ در 100 بیمـار با شکستگی لگـن (50 مرد، 50 زن) اندازه‌گیری و سپس با میزان دانسیته استخوان هیپ در 100 فرد کنترل (50 مـرد و 50 زن) مقایسه می‌شود. سن هر دو گروه بین 50 تا 90 سال انتخاب شده است. به منظور تعیین تأثیر پوکی استخوان و حذف نقش تروما در ایجاد شکستگی‌های لگن، افرادی که با ترومای جزئی دچار شکستگی شده‌اند، وارد مطالعه شدند. در نهایت نتایج هر دو گـروه براساسT-TEST مقایسه می‌گردید. یافته‌ها: متوسط میزان دانسیته استخوان در گروه بیمار 6333/0 بر حسب گرم در سانتیمتر مکعب می‌باشد که این میزان در گروه کنترل 7589/0 بر حسب گرم در سانتیمتر مکعب می‌باشد. متوسط نمره Z در گروه بیمار 218/1 - در مقایسه با 625/0 - در گروه کنترل می‌باشد. نتیجه‌گیـری: سطحی از دانسیته استخوان که فرد را مستعد به شکستگی لگن می‌کند 6333/0 گرم در سانتیمتر مکعب می‌باشد که این میزان پوکی استخوان از افـراد هم سن و هم جنس بیشتر می‌باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
دانسیته استخوان، پوکی استخوان، شکستگی لگن


نویسندگان این مقاله:
دكتر محمدجعفـر امامينویسنده اصلیEmamimj92@Yahoo.com
دكتر حميد نمـازينویسنده فرعی
دكتر سعيد سلـوكي‌موتابنویسنده فرعی
دكتر محمدرضا انصاف‌داراننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور