نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: پیامدها و میزان عود 82 مورد هماتوم مزمن ساب دورال

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 10 تا صفحه: 16      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هـدف این مطالعه تعیین ارتبـاط بیـن پیامـد ]سنجش شده با استفاده از Gos (Glasgow Outcome Scale)[ و عـود در هماتوم مزمن ساب دورال [Chronic Subdural Haematoma (CSDH)] بوده است. مواد و روش‌ها: تعـداد 82 بیمار متـوالی که به علـت هماتـوم مـزمن ساب دورال تحت عمـل جراحی قـرار گرفته بودند، در مطالعة حاضـر بررسی شـدند. یافته‌ها: ارتبـاط بین عـود هماتـوم مـزمن ساب دورال و این متغیـرها مطالعه شـد: جنسیت، سن؛ تاریخـچه تـروما؛ GCS (Glasgow Coma Scale) در زمـان پذیرش (مـرحلة 1، GCS بیشتر از 12؛ مـرحلة 2، GCS بیـن 8 تا 12؛ مـرحلة 3، GCS کمتـر از 8)؛ فاصلة زمـانی بین صدمات ناحیه سر (هنگامی که تاریخچه تروما به سر وجود داشت) و جراحی؛ وجـود انحـراف در خط وسـط در تصاویر سی‌تی‌اسکـن: وجود هوا در فضای جمـجمه 7 روز پس از جراحی؛ دانسیته همـاتوم؛ وسعـت هماتـوم؛ وجـود آتروفی مغـز و درجـه GOS (کمـی و غیـرکمی) در هنگام ترخیص. در تحلیـل این مطالعه، 05/0 >P، از لحـاظ آماری معنی‌دار در نظـر گـرفته شـد. یافتـه‌ها حاکی از آن بـودند که GCS پاییـن‌تر (001/0 >P)، GOS بالاتـر (001/0 >P)، وجـود هـوا در داخـل جمـجمه 7 روز پس از جراحی (002/0 =P) و همـاتوم با دانسیتـه بالا (001/0 >P)، به طـور معنی‌داری با عـود همـاتوم مـزمن ساب دورال در ارتبـاط هستند. نتیجه‌گیـری: چنین نتیجه‌گیـری می‌شـود که GOS با عـود هماتوم مزمن ساب دورال مـرتبط است.


کلمات کلیدی به فارسی:
هماتوم مزمن ساب دورال، عود


نویسندگان این مقاله:
دكتـر عباس اميـرجمشيدينویسنده اصلیabamirjamshidi@Yahoo.com
دكتـر مهدي ابوذرينویسنده فرعی
دكتر بهـزاد افتخارنویسنده فرعی
دكتـر محمود رشيدينویسنده فرعی
دكتر اميـدوار رضائينویسنده فرعی
دكتر رضا اسفنـديارينویسنده فرعی
دكتـر محمد شيراني بيدآبادينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور