نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: تعیین فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی‌ دهنده در سرطان پستان و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر، سن و وضعیت منوپوز بیماران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 38 تا صفحه: 48      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطـان پستـان، سر دسته علل مـرگ ناشی از سرطان در زنـان 40 تا44 سال می‌باشـد و شایعتـرین سرطان با محـل مشخـص در زنان است. احتمـال بروز این بیماری 1 نفـر به ازاء هـر 8 زن می‌باشد. بعضی فاکتـورها مانند اندازة تومـور، مرحله پاتولـوژیک تومور، نوع تومـور، وضعیت غـدد لنفـاوی زیر بغل، رسپتـورهای هورمـونی استـروژن و پروژستـرون و P53و HER-2-NEU در تعیین پیش‌آگهی تومـور و تعیین خط مشی درمان، مـؤثر هستند. در این تحقیق به بررسی فـراوانی چهار فاکتور آخـر و ارزیابی ارتباط آنها با یکدیگـر و با منـوپوز و سن پرداخته می‌شود. مواد و روش‌ها: طی یک دوره سه ساله، 200 بیمار که تشخیص پاتولـوژیک سرطان پستان داکتال یا لبـولار داشتند، به روش ایمونوهیستـو شیمیایی تحت بررسی از نظر ER, PR, P53 و HER-2-NEU قـرار گرفتند. یافته‌ها: همة بیماران، در این بررسی، جنسیت مؤنث داشتند و میانگین سنی آنها 36/11+6/49 سال بوده، در محـدوده سنی 26 تا 81سال قـرار داشتند. گیـرنده استروژن در 142 مـورد (71 درصد)، گیـرنده پروژسترون در 131 مورد (5/65 درصد)، P53 در 63 مورد (5/31 درصد) و HER-2-NEU در 143 مـورد (5/71 درصد) مشاهده شد. بین وجود گیـرنده استـروژن و وجود گیرنده پروژسترون رابطة مستقیـم معنی‌داری وجـود داشت (P<0.05) که کاملاً با مکانیسـم عملکـرد این گیـرنده‌ها قابل توجیه است. بین وجود P53 - گیرنده استـروژن و P53-گیـرنده پروژسترون نیز رابطه معکـوس معنی‌دار وجـود داشت. در مـورد سن، فقـط بین وجـود ER و سن بیمـاران رابطة مستقیـم معنی‌دار دیده شد. بین هیـچ کـدام ازاین مارکـرها و منوپـوز رابطه معنی‌داری مشاهـده نشد. نتیجه‌گیـری: وجود HER-2-NEU نشانه پروگنـوز بدتر و پاسخ بهتـر به شیمی درمانی می‌باشد. تفاوت بارزی که نتایج این مطالعه با کتب مـرجع داشت، در زمینه فـراوانی HER-2-NEU بود، به طوری که در این بررسی شیـوع آن معـادل 5/71 درصد بود در حالیکه کتب مـرجع شیوع حـدود 25 درصـد و بعضی مطالعـات شیـوع 37 درصد را ذکر نمـوده‌اند که می‌تواند ناشی از تفاوت‌های نژادی و ژنتیکی باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان پستان، فاکتورهای پیش‌آگهی دهنده، سن


نویسندگان این مقاله:
دكتر فريدون سيـرتینویسنده اصلیEshtiagh_gh @Yahoo.com
دكتـر آزاده قهارینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور