نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 99
عنوان به فارسی: اتساع حاد معده در بیماران ترومایی و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هشیاری

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 47 تا صفحه: 54      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تروما یکی از علل شایع مرگ و میر در سراسر دنیاست. یکی از مسائل کمتر پرداخته شده در مبحث تروما، اتساع حاد معده و عواقب آن پس از تروما می¬باشد. در این مطالعه به بررسی شیوع و همچنین بررسی ارتباط اتساع حاد معده با میزان کاهش سطح هشیاری در بیماران با ترومای انرژی زیاد پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته¬نگر توصیفی تعداد ۱۷۷ بیمار ترومایی با انتقال انرژی زیاد (High Energy) که بعلت شدت تروما یا عارضه ناشی از آن در نهایت در بخش مراقبت¬های وی‍ژه بستری شدند وارد تحقیق شدند و از نظر دیلاتاسیون حاد معده در بدو ورود مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به آنها بصورت وجود یا عدم وجود اتساع حاد معده بر اساس سن و جنس و سطح هشیاری اولیه (GCS) مورد بررسی واقع شد و نتایج بر اساس نرم افزار آماریSPSS با استفاده از آزمون¬های پیرسون و اسپیرمن تحت آنالیز قرار گرفت. یافته‌ها: از میان ۱۷۷ بیمار که وارد مطالعه شدند، 157 نفر را مردان (7/88%) و سهم کوچکی را زنان (11/3%) تشکیل دادند. سن بیماران ترومایی در محدوده ۳ ماه تا ۸۸ سال بود. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 34/4 با انحراف معیار 6/19 سال محاسبه شد. از این میان تعداد ۲۲ بیمار (12/4%) در نهایت فوت شدند. شیوع اتساع حاد معده در کل بیماران بر اساس معیار تعریف شده 62/1% با فاصله اطمینان 95 درصد در محدوده 54 تا 70 درصد محاسبه شد. همچنین داده¬ها بر اساس امتیاز کمای گلاسکو نیز مقایسه شدند. بیشترین میزان ارتباط بین بروز اتیاع حاد معده و کاهش سطح هشیاری در امتیازات 3 و 8 و 13 و 14 مشاهده شد. نتیجه‌گیری: با توجه به مشاهدات و اطلاعات بررسی شده بروز اتساع حاد معده در بیماران ترومایی با انرژی زیاد، قابل توجه است و احتمال این عارضه با کاهش سطح هشیاری افزایش می¬یابد. به نظر می¬رسد سن و مرگ و میر ارتباط چندانی با بروز اتساع حاد معده ندارند. تعبیه لوله نازوگاستریک به ویژه در بیمارانی که امتیاز کومای گلاسکوی آنها کمتر یا مساوی ۱۴ است، ضروری به نظر می¬رسد. حتی کاهش خفیف سطح هشیاری نیز با بروز بالای اتساع حاد معده همراه است. در رابطه با میزان حساسیت و اختصاصیت تشخیصی سی تی اسکن یا گرافی ساده اطلاعات چندانی در دسترس نیست که می¬تواند موضوع مطالعات بعدی باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ترومای با انرژی زیاد، اتساع حاد معده، پنومونی آسپیراسیون، سطح هشیاری


نویسندگان این مقاله:
دکتر منوچهر ابراهیمیاننویسنده اصلیmanoochehrebrahimian@gmail.com
دکتر روزبه شدیدی اصیلنویسنده فرعی
دکتر مهرنوش کیالاشکینویسنده فرعی
دکتر امیر زمانینویسنده فرعی
دکتر اسماعیل حاجی نصراللهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور