نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 97
عنوان به فارسی: مقایسه میزان آتروفی عضلانی قابل رؤیت در ام آر ای در بیماران صرفاً دچار کمر درد مزمن مکانیکال با افراد دچار دیسکوپاتی کمری محتاج مداخلۀ جراحی بستری در بیمارستان و افراد سالم

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 17 تا صفحه: 26      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: کمر درد مزمن یکی از شایعترین علل درد و ناتوانی در انجام کار و همچنین یکی از شایعترین دلایل ویزیت پزشکان گزارش شده است. MRI (Magnetic Resonance Imaging) روش مناسب جهت تشخیص و پیگیری و ارزیابی آتروفی عضلانی می¬باشد و عدم توجه به میزان آتروفی در بالین می¬تواند موجب عدم تشخیص علت درد کمر شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان آتروفی عضلانی و شدت آن با میزان درد و ناتوانی در بیماران می¬باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی بین سال¬های ٩٥ تا ٩٧ بر روی 288 نفر با رده سنی ٢٠ سال و بالاتر تحت سه گروه (96=N) شامل افراد سالم (گروه کنترل)، افراد با کمر درد مزمن مکانیکال و افراد با دیسکوپاتی کمری انجام شد. پارامترهای مورد بررسی در بیماران شامل درجه شدت آتروفی، نسبت بین CSA عضله پسواس و دیسک بین مهره¬ای (PS: Disk)، نسبت عضله ارکتور اسپاینا و دیسک بین مهره¬ای (Er: Disk)، نسبت بین عضلات مولتی فیدوس و دیسک بین مهره (MF: Disk)، درد و اضطراب بودند. از آمار توصیفی و آزمون¬های T و ANOVA جهت مقایسه میانگین¬های متغیرهای کمی بوسیله نرم افزار آماری 22 SPSS استفاده و سطح معنی¬داری 05/0> P در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نسبت PS: Disk، Er: Disk و MF: Disk به¬طور معناداری در گروه بیماران کمر درد مزمن از دو گروه دیگر کمتر بدست آمد. شیوع آتروفی با درجه متوسط به¬طور معناداری در بیماران گروه کمر درد مزمن (96/23%) از دو گروه دیگر بیشتر بود. این حالت در دو گروه بیماران با دیسکوپاتی و افراد سالم با یکدیگر اختلاف معناداری نداشت. میانگین نمره معیار اوسوستری (ODI) به طور معناداری در گروه دیسکوپاتی از دو گروه دیگر بیشتر بود. همچنین نمره ODI گروه بیماران با کمردرد مزمن به طور معناداری از افراد سالم بیشتر گزارش شد. میانگین مدت زمان درد، نمره درد آگزیال کمر و میزان اضطراب در بیماران گروه کمردرد مزمن به¬طور معناداری از سایر گروه¬ها بیشتر بود. نتیجه‌گیـری: براساس نتایج بدست آمده شدت درد کمر و درجه آتروفی عضلات پارا اسپاینال حجم عضلانی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن بیش از بیماران مبتلا به دیسکوپاتی بود. میزان CSA عضلات در بیماران گروه دیسکوپاتی و افراد سالم تفاوت معناداری نداشت. نمره ODI و میزان ناتوانی در بیماران گروه دیسکوپاتی از دو گروه دیگر بیشتر بود.


کلمات کلیدی به فارسی:
کمر درد، آتروفی، ناتوانی، اضطراب


نویسندگان این مقاله:
دکتر کوروش کریمی یارندینویسنده اصلی
دکتر عباس امیرجمشیدینویسنده فرعیabamirjamshidi@yahoo.com
دکتر میثم علیمحمدینویسنده فرعی
دکتر ابوالقاسم مرتضوینویسنده فرعی
دکتر سجاد نجفینویسنده فرعی
دکتر حسام قدیریاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور