نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار ۹۸
عنوان به فارسی: مقایسه تصویر بدن، عزت نفس و شاخص¬های سلامت روان بین افراد متقاضی و غیر متقاضی رینوپلاستی در زنان مراجعه کننده به دو مرکز جراحی زیبایی کرمانشاه در سال 1396 – 1397

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 62 تا صفحه: 70      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: رینوپلاستی را می¬توان شایع¬ترین عمل جراحی زیبایی در ایران نامید که هر روزه به تعداد آن افزوده می¬گردد. مطالعات نشان داده¬اند که عوامل روانشناختی در گرایش افراد به جراحی زیبایی تأثیرگذار است. هدف از این مطالعه، مقایسه تصویر بدن، عزت نفس و شاخص¬های سلامت روان بین افراد متقاضی و غیرمتقاضی جراحی زیبایی بینی در زنان مراجعه کننده به دو مرکز جراحی زیبایی کرمانشاه در سال1397-1396 بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی - مقطعی است که در سال1397-1396 در دو مرکز جراحی زیبایی کرمانشاه شامل یک مطب خصوصی و بیمارستان دولتی طالقانی بر روی یک نمونه 64 نفری از زنان صورت گرفت. در این مطالعه 32 نفر متقاضی جراحی زیبایی بینی با 32 نفر غیرمتقاضی مقایسه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه¬های روابط چند بعدی بدن – خود (MBSRQ) ساخته شده توسط کش (1997)، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ساخته شده توسط کوپر و اسمیت (1967) و پرسشنامه سلامت عمـومی (GHQ-28) ساخته شده توسـط گلدبرگ و میلـر (1979( جمـع¬آوری شدند. سپس یافته¬ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آمارهای توصیفی و استنباطی، t گروه¬های مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانکوا) مورد تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری در این مطالعه کمتر از 05/0 آماری در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین نمره کلی سلامت روان در گروه متقاضی (06/14 ± 28/56) بالاتر از گروه غیر متقاضی (63/10 ± 96/49) بود (04/0=P، 02/2=T) و از بین زیر مقیاس¬های سلامت روان تنها افسردگی بین دو گروه متقاضی و غیر متقاضی تفاوت معناداری را نشان داد (003/0=P). میانگین افسردگی در گروه متقاضی برابر با 48/5 ± 53/13 و در گروه غیر متقاضی برابر با 15/3 ± 09/10 بود. میانگین نمره کلی عزت نفس بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد (22/0=P ). از بین زیر مقیاس¬های عزت نفس، تنها متغیرهای عزت نفس خانوادگی (میانگین گروه متقاضی 38/1 ± 34/4 و میانگین گروه غیر متقاضی 06/1 ± 18/5، 008/0=P) و عزت نفس اجتماعی (میانگین گروه متقاضی30/1 ± 90/3 و میانگین گروه غیر متقاضی 96/0 ± 68/4، 008/0=P) بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان داده است. همچنین تصویر بدنی و زیر مقیاس¬های ان نیز بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد (05/0


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی زیبایی بینی، سلامت روان، عزت نفس و تصویر بدن


نویسندگان این مقاله:
سیده پریسا افتخارینویسنده اصلی
ادیبه فتاحینویسنده فرعیseftekhari01@gmail.com
دکتر سید مجید احمدینویسنده فرعی
دکتر سید مجتبی احمدینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور