نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار و تابستان 99
عنوان به فارسی: رابطه سلامت معنوی با اضطراب، افسردگی و تنظیم شناختی هیجان در زنان نابارور مسلمان پس از انجام روش های جراحی کمک باروری

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 32 تا صفحه: 40      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ناباروری باعث می¬شود تا ابعاد سلامت زنان را تحت تأثیر قرار دهد و در این میان سلامت معنوی و سلامت روانی در زنان نابارور می¬تواند بسیار مهم باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سلامت معنوی با اضطراب، افسردگی و تنظیم شناختی هیجان در زنان نابارور پس از انجام روش¬های جراحی کمک باروری بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان¬های شیراز بود که از بین آنها 247 نفر، بر اساس معیارهای ورود به مطالعه بصورت تخصیص تصادفی در تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق از پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1983)، هیجان گارنفسکی (2001)، اضطراب و افسردگی بک (1961) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش¬های آماری توصیفی شامل میانگین (انحراف معیار) و فراوانی (درصد) در قالب جدول و نمودار و آزمون¬های آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد. در آنالیز داده¬ها در سطح (5%) معنی¬داری از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته‌ها: نتـایج نشـان داد که اضطـراب (r = o.126, P = -0.001)، افسـردگی(r = o.261, P = -0.001) ، سـرزنش خود (r = 0.119, P = -0.01) و سرزنش دیگران (r = 0184, P = -0.001) با سلامت معنوی رابطه معکوس و معناداری داشت. به بیان دیگر هرچه سلامت معنوی خانم نابارور بالاتر بود، قدرت تطابق با اعمال جراحی که برای کمک باروری لازم می¬گردد، در وی بیشتر بود و همچنین از مکانیسم سرزنش خود یا دیگران به میزان کمتری استفاده می¬نمود. نتیجه‌گیـری: سلامت معنـوی می¬تواند کمـک کند تا وضعیـت روحی زنان نابارور بهبود و هیجانات منفی آنان کاهش پیدا کند و در سایه این سلامـت معنوی می¬توان قدرت سازگاری با مشکلات مرتبط با ناباروری و اعمال جراحی کمک ناباروری را تضمین نمود.


کلمات کلیدی به فارسی:
ناباروری، اضطراب، افسردگی، هیجان، سلامت معنوی


نویسندگان این مقاله:
فیروزه نوری مندنویسنده اصلی
دکتر صدیقه فروهرینویسنده فرعیforuharis@sums.ac.ir
دکتر بهیه نام آورجهرمینویسنده فرعی
دکتر سیدضیاء الدین تابعینویسنده فرعی
دکتر زهره عباسینویسنده فرعی
حسین رهبرنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور