نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 97
عنوان به فارسی: بررسی میزان عود فتق های اینگوینال عمل شده به روش ترمیم با متد اصلاح شده مش گذاری از سال 1385 تا 1390

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 29 تا صفحه: 36      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: انتخاب روش جراحی مناسب برای ترمیم هرنی اینگوینال از موضوعات مورد بحث در جراحی می¬باشد و در این میان شناخت کارآیی و عوارض هر یک از این روش¬ها به ویژه در مقایسه با هم می¬تواند کمک کننده باشد. لذا هدف از مطالعه بررسی میزان عود فتق¬های اینگوینال عمل شده به روش ترمیم با متد اصلاح شده مش گذاری بوده است. مواد و روش‌ها: بیماران مبتلا به هرنی اینگوینال که تحت هرنیورافی به روش ترمیم با مش پرولن بدون باز کردن فاسیای عـرضی طی سال¬های 1385 تا 1390 قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. مـوارد عـود هرنی (با معیـار شکایت بیمار از بازگشـت علائم در ظاهـر و معاینه پزشک معالج و دیدن برآمـدگی ناحیه در نگاه و مـوارد قابل لمس هرنی در معاینه با دست) با ذکـر تاریخ عـود ثبت شد. تمام بیمـاران مـراجعه کننده با شکایت فتـق اینوگینال که مـورد جراحی ترمیم فتق قـرار گرفتند، مـرد بوده‌اند. داده¬ها با نرم افزار 22 SPSS V. تجزیه و تحلیل گردید. از آزمون¬های کای اسکوار و تی تست برای متغیرهای کمی و کیفی استفاده شد. P-value کمتر از 05/0 معنی¬دار تلقی گردید. یافته‌ها: در این مطالعه تعداد 126 بیمار مبتلا به فتق اینگوینال که تحت عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال قرار گرفتند، بررسی شدند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه برابر 61/14±24/51 که حداقل 18 و حداکثر 96 سال بوده¬اند. در پیگیری انجام گرفته مشخص شد که هیچ یک از بیماران مورد مطالعه دچار عود نشده¬اند. نتیجه‌گیـری: بر اسـاس نتایج این مطالعـه، هیچ مـوردی از عـود در روش ترمیم فتق با متد اصلاح شده مش¬ گذاری دیده نشده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
هرنی اینگوینال، عود، مش گذاری، ترمیم فتق


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید حامد امیرفخریاننویسنده اصلیhamed_amirfakhrian@yahoo.com
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعی
دکتر عبدالرحیم قلیزاده پاشانویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور