نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 97
عنوان به فارسی: تأثیر نظام آراستگی 5s بر کیفیت، بهره وری و فرهنگ سازمانی پرسنل در محیط های جراحی بیمارستان های دولتی شهر شیراز

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 44 تا صفحه: 50      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی، پدیده¬ای است که شناخت و بکارگیری آن، تأثیر چشمگیری در اداره اثربخش سازمان دارد. به همین منظور هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نظام آراستگی 5s بر بهره¬وری پرسنل و فرهنگ سازمانی در محیط¬های جراحی بیمارستان¬های دولتی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه پرسنل محیط¬های جراحی بیمارستان¬های دولتی است که تعداد آنها 200 نفر می¬باشد. در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش و همچنین در دسترس بودن کلیه پرسنل و به جهت بدست آمدن یک نتیجه موثق و کلی، از نمونه¬گیری خاصی استفاده نگردید و کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سه پرسشنامه استاندارد به نام¬های پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، بهره¬وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980) و کیفیت خدمات پاراسورامان و همکارانش (1985) بود. به منظور تجزیه و تحلیل هدف پژوهش از شاخص¬های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید و همچنین از آمار استنباطی به خصوص آزمون تی تست وابسته به منظور سنجش میزان اثرگذاری نظام آراستگی 5s بر سه عامل کیفیت خدمات، بهره¬وری و فرهنگ سازمانی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 با سطح معناداری 001/0 استفاده شد. یافته‌ها: یافته¬های این پژوهـش نشـان داد که بین استفـاده و عـدم استفاده از نظام آراستگی 5s در کیفیت کاری پرسنل محیط-های جراحی بیمارستان¬های دولتی بر اساس آزمون T با سطح معنی¬داری برابر با (sig = 0.001) و مقدار (T = 1.498) تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین بین استفاده و عدم استفاده از نظام آراستگی 5s در فرهنگ سازمانی بر اساس آزمون T با سطح معنی¬داری برابر با (sig = 0.001) و مقدار (T = 1.467) تفاوت معناداری وجود داشت و کاربرد نظام آراستگی بر بهره¬وری پرسنل و فرهنگ سازمانی با سطح معنی¬داری برابر با (sig = 0.005) و مقدار (T = 1.309) نیز تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیـری: نتایج حاصل از یافته¬ها نشـان داد که محیـط¬هایی جراحی که از نظام آراستگی 5s استفاده کنند در کیفیت، بهره-وری و فرهنگ سازمانی آنها تأثیر قابل توجه¬ایی خواهد داشت. بنابراین لزوم بکارگیری استفاده از نظام آراستگی5s خصوصاً در محیط اتاق عمل و توسعه آن در سایر بخش¬های بیمارستانی توصیه جدی می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
نظام آراستگی5s ، بهره وری، کیفیت، محیط های جراحی بیمارستان های دولتی


نویسندگان این مقاله:
دکتر علیرضا موغلینویسنده اصلی
حسین رهبرنویسنده فرعیhossein.rahbar2@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور