نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 96
عنوان به فارسی: تأثیر جویدن آدامس بر روی حرکات دودی دستگاه گوارش بعد از عمل آپاندکتومی به روش لاپاراتومی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 24 تا صفحه: 32      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ایلئوس یکی از عوارض شایع در بیماران بستری در بیمارستان می¬باشد و شایعترین علت تأخیر در ترخیص بیمار به دنبال جراحی¬های شکمی می¬باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج حاصل از جویدن آدامس بر روی حرکات دودی دستگاه گوارش بعد از آپاندکتومی طراحی شده است. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، با استفاده از فرمول حجم نمونه مربوط به مقایسه دو میانگین 40 نفر از بیمارانی که در سال¬های 1394-1393 در مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار گرفته بودند، به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 20 نفر) مداخله مطالعه قرار گرفتند. معیـارهای ورود به مطالعه سن بالای 15 سال و عمل جراحی آپاندکتومی و معیارهای خروج از مطالعه داشتن دیابت، هیپـوتیروئیدی، هیپوپاراتیروئیدی، اختلال الکتـرولیت و بیمـاری-های عضلانی و عصبی واضح و اعتیاد به مواد مخدر بود. روش بیهوشی هر دو گـروه بیماران یکسان بود. برای گـروه مورد در سه نوبت آدامس ساخت کارخانه و طعم یکسان در بازه¬های زمانی در چهار، ده و هجده ساعت بعد از به هـوش آمـدن بیمار (هر نوبت 20 دقیقه)، داده شد. در گروه شاهد اقدامی انجام نگردید. یک ساعت بعد از به هوش آمدن بیمار و ثابت شدن علایم حیاتی، در زمان بستری در بیمارستان در گروه¬های مورد و شاهد هر دو ساعت صداهای روده، با گوشی پزشکی توسط محقق بررسی شد. پژوهشگر هر دو ساعت دفع گاز و مدفوع را از طریق پرسش از بیمار ارزیابی کرد. داده¬های جمع¬آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از آمار توصیفی و در مـوارد مورد نیاز برای بررسی معنی¬داری ارتباطات از آزمون آماری تی تست استفاده گردید. سطح معنی¬داری آزمون¬ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین زمان شنیده شدن اول صدای روده¬ای در گروه مداخله؛ 17/1±30/3 ساعت و در گروه کنترل 23/1±60/2 ساعت بود، آزمون آماری تفاوت معنی¬داری را بین دو گروه مداخله و کنترل نشان نداد (073/0 P =). میانگین زمان دفع گاز در گروه مداخله؛ 52/3±90/10 ساعت و در گروه کنترل 90/9±50/17 ساعت بود، که تفاوت معنی¬داری را بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده گردید (008/0 P =). میانگین زمان دفع مدفوع در گروه مداخله؛ 03/5±40/25 ساعت و در گروه کنترل 98/13±70/37 ساعت بود، که تفاوت معنی¬داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده گردید (001/0 P =). میانگین زمان عدم دریافت تغذیه خوراکی کردن در گروه مداخله؛ 88/4±75/17 ساعت و در گروه کنترل 18/5±50/18 ساعت بود (641/0 P =). میانگین زمان خروج از تخت در گروه مداخله؛ 60/5±85/8 ساعت و در گروه کنترل 29/4±55/10 ساعت بود (28/0 P =). نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، میانگین زمان دفع گاز و میانگین زمان دفع مدفوع در گروه دریافت¬کنندگان آدامس به طور قابل توجهی پایین¬تر از گروه کنترل بوده است. انجام مطالعات تکمیلی و جستجوی راه¬هایی که بدون پرسش از بیمار از اولین زمان دفع گاز و مدفوع بتوان به اثرات جویدن آدامس در کاهش زمان ایلئوس پی برد، توصیه می¬گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ایلئوس، جویدن آدامس، آپاندکتومی لاپاراتومی


نویسندگان این مقاله:
دکتر امیر درخشان فرنویسنده اصلیamiri.jalal@yahoo.com
دکتر جلال الدین امیرینویسنده فرعی
دکتر امین نیایشنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور