نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 94
عنوان به فارسی: ارزیابی طبقه بندی Bleck در متاتارسوس ادکتوس و ارائه طبقه بندی جدید با استفاده از اسکن کف پا

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 48 تا صفحه: 56      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: طبقه¬بندی Bleck، روش رایج در ارزیابی متاتارسوس ادکتوس (MA) است که با برخی محدودیت¬ها و مشکلات همراه است. اسکن کف پا یکی از روش¬های نوین در معاینه اندام تحتانی است. ما در این مطالعه به بررسی کارایی یک روش جدید بر اساس اسکن کف پا در تعیین شدت MA و میزان تطابق آن با روش Bleck پرداختیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 100 نفر که به طور مساوی در یکی از 4 گروه تقسیم¬بندی Bleck (نرمال- MA خفیف- MA متوسط- MA شدید) قرار داشتند، بررسی شدند. اسکن پا برای این افراد انجام و در تصاویر کف پای به دست آمده، نسبت فاصله عرضی پا در سطح مفصل متاتارسوفالانژیال پنجم و خط مماس بر لبه خارجی پا (a) به عرض پا در سطح مفاصل متاتارسوفالانژیال (b) محاسبه شد. سپس این نسبت¬ها بین افراد 4 گروه با استفاده از آزمون Anova one-way مقایسه شد. یافته‌ها: میانگین نسبت a/b درگروه نرمال 02/0 و با انحراف معیار 02/0 محاسبه گردید. این نسبت در MA خفیف 1/0 و با انحراف معیار 01/0 و در MA متوسط 159/0 و با انحراف معیار 03/0 محاسبه و همچنین در MA شدید نسبت مذکور 216/0 و با انحراف معیار 025/0 محاسبه شد. اختلاف گـروه¬ها از نظر آماری کاملاً معنادار بود (001/0>P). میانگین a/b در گروه¬ها کاملاً با تقسیم-بندی Bleck همخوانی داشت و از نرمال به MA شدید بطور معناداری افزایش یافت (052/0>P). نتیجه‌گیـری: نتـایج این روش جدید کاملاً با تقسیـم¬بندی Bleck همخـوانی دارد و با توجه به اینکـه در این روش یک مقیاس عـددی تعـریف می¬شود، پیشنهـاد می¬شود تا در ارزیابی بیمـاران دچار MA از آن استفاده شود. البته نیاز است تا در مطالعات گسترده-تری، بررسی¬های بیشتری در این زمینه انجام شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
متاتارسوس ادکتوس، اسکن پا


نویسندگان این مقاله:
دکتر محسن کرمینویسنده اصلی
دکتر یوسف امینی زادهنویسنده فرعیyoosef_aminizadeh@yahoo.com
دکتر عادل ابراهیم پورنویسنده فرعی
دکتر محمد امامینویسنده فرعی
دکتر فیروز مددینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور