نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 95
عنوان به فارسی: بررسی تأثیر سطح فاکتورهای MIB-1 و Mutant P-53 بر فرجام انواع مختلف آدنوم‌های هیپوفیزی جراحی شده

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 20 تا صفحه: 30      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تومورهای هیپوفیزی سومین تومور شایع اولیه اینتراکرانیال می‌باشند. آدنوم¬های هیپوفیزی Atypical به وسیله MIB-1>3% و رنگ¬آمیـزی هسته¬ای وسیع P-53 مشخص می¬شوند. هدف از این مطالعه مشخص کردن تأثیر سطح فاکتورهای MIB-1 و Mutant P-53 بر فرجام انواع مختلف آدنوم¬های هیپوفیزی جراحی شده می¬باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت همگروهی (کوهورت) و در دو فاز گذشته¬نگر و آینده¬نگر به صورت همزمان از فروردین 92 تا مهر 94 در 83 بیماری که در تصویربرداری یا علایم بالینی شواهدی به نفع آدنوم هیپوفیز داشته و در بررسی هورمونال دارای شواهدی به نفع افزایش یک یا چند هورمون بوده و مورد جراحی ترانس اسفنوئید و یا کرانیوتومی قرار گرفتند، انجام شد. در مرحله گذشته¬نگر براساس محتویات پرونده¬ها و در مرحله آینده¬نگر براساس معاینه حضوری بعد از عمل جراحی، اطلاعات حاصل از خصوصیات دموگرافیک تومورهای فانکشنال و نان‌فانکشنال، MRI V/A, (حدت بینایی) و V/F (میدان بینایی)، آزمایشات هورمونال و فاکتـورهای MIB-1 و Mutant P-53 جمـع¬آوری گردید و حـداقل یک سال پیگیـری صورت گرفت. داده¬های بدست آمده وارد نرم افزار 19SPSS گردید و سطح P کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی¬دار فرض گردید. یافته‌ها: در مطالعه حاضر تهاجم به سینوس کاورنوس در تومورهای فانکشنال (38 بیمار) و نان‌فانکشنال (45 بیمار) به ترتیب، 21 بیمار (3/55%) و 37 بیمـار (2/82%) بود که از نظر آماری اختلاف معنی¬دار داشتند .(P=0.008) در این مطالعه بیماران با فرجام بد (46 مورد) و فرجام خوب (37 مورد) به ترتیب دارای: 1ـ MIB-1 (با میانگین ± انحراف معیار) 80/1±62/1 و 81/1±89/1 (P=0.490). 2ـ Mutant P53 (با میانگین ± انحراف معیار) 25/0±07/0 و 22/0±05/0 (P=0.834) بوده‌اند. ضمناً تهاجم در 39 مورد (7/84%) بیماران با فرجام بد و 19 مورد (3/51%) بیماران با فرجام خوب یافت شد که از نظر آماری اختلاف معنی¬داری بدست آمد (P=0.001). نتیجه‌گیـری: از بین فاکتورهای تهاجم تومور، حجم تومور MIB-1 Mutant P53, تنها فاکتور پیش¬بینی¬کننده در فرجام تومور، تهاجم تومور می¬باشد و مابقی فاکتورها می¬توانند نقش مخدوش¬کننده داشته باشند.


کلمات کلیدی به فارسی:
آدنوم هیپوفیز، MIB-1 و Mutant P53


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد شیرانی بیدآبادینویسنده اصلی
دکتر عباس امیرجمشیدینویسنده فرعیabamirjamshidi@Yahoo.com
دکتر کوروش کریمی یارندینویسنده فرعی
دکتر هدیه مرادی تبریزنویسنده فرعی
دکتر سیدمحمد حسینینویسنده فرعی
دکتر سیدشهاب قاضی میرسعیدنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور