نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 96
عنوان به فارسی: تأثیر ماساژ استروک سطحی بر رضایت و درک بیماران از کیفیت کنترل درد بعد از جراحی پیوند عروق کرونر

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 70 تا صفحه: 79      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: درد در محل برش استرنوتومی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر مشکل شایعی است که اثرات سویی بر کیفیت زندگی و در نتیجه پیگیری روند درمان بیماران دارد، لذا هدف از این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ استروک سطحی بر رضایت و کیفیت کنترل درد تحت جراحی پیوند عروق کرونر می¬باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجـربی است که در آن 72 بیمار بطور تصادفی در دو گروه آزمـون و شاهد قرار گرفتند. بیماران گروه آزمون ماساژ استروک سطحی به مدت 20 دقیقه و به مدت 4 جلسه دریافت کردند و بیماران گروه شاهد تنها مراقبت¬های روتین را دریافت کـردند. متغیرهای رضایت و درک بیماران از کیفیت کنتـرل درد قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه¬های کیفیت کنتـرل درد ایدوال (Idvall) ابزار عـددی [Brief Pain Inventory (BPI)] ثبت گردید. برای تجزیه و تحلیـل اطلاعـات از نرم افزار SPSS نسـخه 18 و روش¬های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، تی زوج، کای اسکـوار) استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین (انحراف معیار) نمرات رضایت و درک بیماران از کیفیت کنترل درد قبل از مداخله در گروه آزمون به ترتیب 601/1 ± 402/5 و 569/2 ± 324/49 و در گروه کنترل به ترتیب 123/2 ± 452/4 و 505/2 ± 425/48 بود که تفاوت آماری معنی¬داری را نشان نمی¬داد (05/0 P >). پس از مداخله، میانگین (انحراف معیار) نمرات رضایت و درک بیماران از کیفیت کنترل درد در گروه آزمون به ترتیب 200/1 ± 402/8 و 004/2 ± 612/64 و در گروه کنترل به ترتیب 500/1 ± 321/5 و 234/2 ± 513/51 بود که تفاوت آماری معنی¬داری را نشان می¬داد (001/0> P). نتیجه‌گیـری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه می¬توان گفت، استفاده از ماساژ استروک سطحی می¬تواند باعث افزایش رضایت از کنترل درد بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر شود و با توجه به سادگی و کم هزینه بودن این روش، شاید بتوان به عنوان مکمل مناسبی برای دارو درمانی و مداخلات بعد از عمل در این بیماران مورد استفاده قرار بگیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ماساژ، درد، جراحی پیوند عروق کرونر


نویسندگان این مقاله:
زهرا شفیعینویسنده اصلیshafieiznm@gmail.com
لیلا رفیعی وردنجانینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور