نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 95
عنوان به فارسی: بررسی شیوع و شدت یافته های پاتولوژیک در ام آرآی گردن بیماران کاندید جراحی لومبوساکرال به علت هرنیاسیون دیسک، تنگی کانال و اسپوندیلولیستزیس مراجعه کننده به بیمارستان سینا و بررسی اثر این یافته ها بر فرجام کوتاه مدت جراحی بین سال های 1392 تا 1394

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 1 تا صفحه: 10      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تغییرات دژنراتیو ستون فقرات در نتیجه عوامل ژنتیکی و نیز افزایش سن و همچنین عوامل محیطی متنوع در افراد ایجاد می¬شود. در بالین اغلب با بیمارانی مواجه می¬شویم که همزمان بیماری¬های دژنراتیو در نواحی مختلف ستون فقرات دارند و نیز مطالعات بالینی تغییرات دژنراتیو همزمان در ناحیه لومبار و سرویکال را گزارش کرده¬اند. در ارزیابی یافته¬های تصویربرداری تغییرات دژنراتیو ناحیه لومبار با تغییرات دژنراتیو در سایر نواحی ستون فقرات از جمله ناحیه گردن همراهی داشته که می¬تواند منجر به اثرات فشاری بر نخاع و ریشه¬های عصبی شود. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت یک مطالعه آینده¬نگر در بین بیماران مراجعه¬کننده به بیمارستان سینا انجام گردید. تعداد جمعیت مورد مطالعه 260 نفر شامل 100 نفر بیمار با اسپوندیلولیستزیس 100 نفر بیمار تنگی کانال کمری و 60 نفر بیمار دچار هرنیاسیون دیسک کمری طی بازه زمانی سال 1392 تا 1394 بوده که معیارهای ورود را داشته و وارد مطالعه گردیدند. برای همه بیماران قبل از عمل و روز سوم پس از عمل پرسشنامه¬های ODI & JOA تکمیل گردید. تمامی بیمارات تحت ام آر آی سرویکال قرار گرفته و نتایج آن توسط یک رادیولوژیست و یک جراح اعصاب تفسیر شده و بیماران بر اساس یافته¬های پیدا شده در ام آر آی و بر اساس مقیاس¬های استاندارد، در دو گروه سرویکال مثبت و سرویکال منفی قرار گرفتند و نتایج آنها در سه گروه و با نرم افزار SPSS شماره نوزده بررسی گردید. یافته‌ها: از مجموع 100 بیماری که با پاتولوژی اسپوندیلولیستزیس در ناحیه لومبوساکرال وارد مطالعه شدند، 77 نفر از بیماران خانم و تعداد 23 نفر آقایان بودند. از این تعداد 21 نفر دارای پاتولوژی گردن (گروه سرویکال مثبت) بودند. همچنین در گروه تنگی کانال کمری از مجموع تعداد 100 بیمار وارد شده به مطالعه 72 نفر خانم و 28 نفر آقایان بوده و تعداد بیماران دارای پاتولوژی سرویکال مثبت 24 نفر بود. در گروه دیسک کمری نیز 60 بیمار در مطالعه وارد شده که 36 نفر را خانم¬ها و 24 نفر را آقایان تشکیل می-دادند. شیوع تغییرات پاتولوژیک سرویکال مثبت در بیماران هرنیاسیون دیسک لومبوساکرال 9 نفر بود. نتیجه‌گیـری: با توجه به عوامل فوق بهتر است قبل از اعمال جراحی ناحیه لومبوساکرال خصوصاً در افراد با اسپوندیلولیستزیس و تنگی کانال کمری و نیز در افراد مسن جهت بررسی و پیشگیری از حوادث نورولوژیک پس از عمل و نیز رضایت بیشتر بیماران مسن از بهبودی علایم شکایت شده تصویربرداری ناحیه سرویکال نیز انجام گیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
شیوع و شدت یافته های پاتولوژیک گردن، فرجام زودرس علایم بالینی، اسپونیلولیستزیس تنگی کانال کمری و هرنیاسیون دیسک لومبوساکرال


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید شهاب قاضی میرسعیدنویسنده اصلی
دکتر کوروش کریمی یارندینویسنده فرعی
دکتر عباس امیرجمشیدینویسنده فرعیabamirjamshidi@Yahoo.com
دکتر سید محمد حسینینویسنده فرعی
دکتر مهدی کرمینویسنده فرعی
دکتر مسعود صالحینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور