نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 95
عنوان به فارسی: بررسی شیوع سنگ باقی‌مانده علامت‌دار مجرای صفراوی مشترک بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 69 تا صفحه: 76      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سنگ کیسه‌ صفرا شایعترین بیماری کیسه‌ صفرا می‌باشد. کوله‌سیستکومی لاپاراسکوپیک استاندارد طلایی برای درمان بیماران با سنگ‌های صفراوی علامت¬دار می‌باشد‌. این روش دارای عوارضی است که یکی از آنها سنگ باقی‌مانده مجرای صفراوی مشترک بعد از جراحی می‌باشد که به ‌نظر می¬رسد از شیوع بالایی برخوردار باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع سنگ باقی‌مانده علامت دارمجرای صفراوی مشترک بعد از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک طراحی شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی کلیه بیمارانی انجام شد که در زمینه سنگ کیسه‌ صفرا در فاصله زمانی فروردین 92 تا فرودین 94 در بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته‌اند. اطلاعات پایه بیماران، تشخیص پیش از جراحی، مدت زمان جراحی، مدت بستری پس از جراحی، تعداد سنگ کیسه ‌صفرا، زمان تشخیص سنگ مجرای صفراوی مشترک بعد از عمل و همچنین روش تشخیص آن ثبت گردید. در پایان اطلاعات وارد نرم افزار 21SPSS و با آزمون‌های کای اسکوار و تی تست مورد آنالیز قرار گرفت و سطح معنی¬دار آماری در این مطالعه 05/0در نظر گرفته شده است. یافته‌ها: از 536 بیمار، 472 نفر زن (1/88%) و 64 نفر مرد (9/11%) بودند. میانگین سن بیماران مورد مطالعه در کل 95/13 ± 61/42 بود. 20 بیمار (7/3%) طی پیگیری سه ماهه دچار سنگ مجرای صفراوی مشترک شدند که به انجامERCP و یا درمان حمایتی نیاز پیدا کردند. در این مطالعه سن بالاتر از 62/16 ± 70/52 با (001/0P = ) ارتباط معنادار و تعداد بالاتر از سه عدد سنگ صفراوی قبل از عمل با (056/0 P =) به صورت مرزی ارتباط معناداری با بروز سنگ مجرای صفراوی مشترک داشت. ارتباطی بین سایر متغیرها و بروز سنگ مجرای صفراوی مشترک یافت نشد. نتیجه‌گیـری: سنگ مجرای صفراوی مشترک به دنبال عمل کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک عارضه نادری است، اما توصیه می‌شود در صورت وجود ریسک‌ فاکتورهایی مثل تعداد سنگ ‌صفراوی بیش از سه عدد و سن بالاتر بیماران تکنیک دقیق‌تری حین جراحی به‌کار گرفته شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
لاپاراسکوپی، سنگ، مجرای صفراوی مشترک


نویسندگان این مقاله:
دکتر علی اصغر درزینویسنده اصلی
دکتر نوین نیک بخشنویسنده فرعی
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعی
همت قلی نیاءنویسنده فرعی
منیرالسادات حسینی رادنویسنده فرعیmonirhosseini_med@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور