نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 89
عنوان به فارسی: بررسی مقایسه‌ای اثر پوشش آمنیونی با غلاف وریدی در ترمیم عصب ـ مطالعه حیوانی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 1 تا صفحه: 8      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سالیانه تعداد زیادی از بیماران با مشکلات حرکتی ناشی از ضایعه عصبی روبرو هستند. ترمیم صحیح این ضایعات با روش مناسب جهت برگشت فعالیت‌های عضلانی بسیار مهم است. هدف از این پژوهش مقایسه سه روش جراحی پیوند انتها به انتها به تنهایی، پیوند انتها به انتها به همراه پوشش وریدی و پوشش آمنیون برای ترمیم عصب سیاتیک قطع شده می‌باشد. مواد و روش‌ها: 36 رت مذکر از یک نژاد با وزن 350-250 گرم به صورت تصادفی به سه گـروه مساوی تقسیم شدند. پس از بی‌حسی، عصب سیاتیک به صورت یکسان در تمـامی رت‌ها قطع شد. در گروه اول ترمیم ساده با استفـاده از سوچور دو انتها، در گروه دوم ترمیـم با استفـاده از پوشش غشاء آمنیـونی و در گروه سوم ترمیم با استفاده از غـلاف وریدی انجـام شد. پس از گذشت 12 هفته از جـراحی، از الکتـرومیوگـرافی برای تعیین میزان عملکـرد عصب ترمیم شده استفاده شد. برای هـر یک از رت‌ها شمارش آکسونی انجـام شد. همچنیـن از آزمون Foot Print نیز جهت تعیین میـزان بهبـودی عصب در هفته‌های اول و دوازدهم استفاده شد. آزمون Paired Sample T-Test جهت مقایسه نتایج هفته دوازدهم با هفته اول و آزمون One Way ANOVA جهت مقایسه نتایج در گروه‌های سه گانه به کار گرفته شد. یافته‌ها: نتایج بیانگر آن است که وضعیت Foot Print با گذشت زمان در هر سه گروه مورد بررسی بهبود یافته است. در هفته دوازدهم تفاوت معنادار آماری بین گروه‌های آناستوموز انتها به انتها با پوشش آمنیونی (75/19±75/53-) با گروه آناستوموز انتها به انتهای ساده (79/11±68/79-) وجود داشته است (P=0.017). نتایج حاصل از بررسی الکتروفیزیولوژیک بیانگر نتایج بهتر در گروه گرافت عصبی به همراه پوشش آمنیونی بوده است، ضمن آنکه نتایج الکتروفیزیولوژیک بین این گروه و گروه گرافت عصبی با پوشش وریدی از لحاظ آماری تفاوت معناداری داشته است (P=0.044). نتایج بررسی بافت‌شناسی حاکی از آن است که شمارش اکسونی در گروه گرافت عصبی با پوشش آمنیونی بیشتر بوده و در مقایسه با گروه گرافت عصبی با پوشش وریدی تفاوت معنادار آماری مشاهده شده است (P=0.041). نتیجه‌گیـری: نتایج این تحقیق در راستای نتایج تحقیقات مشابه تأیید کننده اثرات مفید و معنی‌دار آمنیون در مقایسه با سایر گرافت‌های عصبی است.


کلمات کلیدی به فارسی:
گرافت عصبی، پوشش آمنیونی، الکترومیوگرافی


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید کمال فروتننویسنده اصلی
دکتر ابوالفضل عبد یزدانینویسنده فرعیdryazdanimd@yahoo.com
دکتر حسین اکبرینویسنده فرعی
دکتر محمد جواد فاطمـینویسنده فرعی
دکتـر میر سپهر پـدرامنویسنده فرعی
دکتـر سید جابر مـوسوینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور