نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 94
عنوان به فارسی: بررسی اثر پیوند اتولوگ طحال در بیماران اسپلنکتومی شده به علت ضایعات شدید طحالی ناشی از ترومای ارجاع شده به بیمارستان بعثت همدان در سال های 1392 تا 1393

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 57 تا صفحه: 65      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: پیشتر چنین تصور می¬شد که طحال یک ارگان با اهمیت و با عملکرد ویژه¬ای نیست، بنابراین درمان انتخابی بیماری¬های طحال انجام اسپلنکتومی کامل بوده است. با شناخت بیشتر عملکرد طحال و نقش مهم آن در فیزیولوژی بدن مشخص شد که اسپلنکتومی کامل باعث افزایش ایجاد نقص سیستم ایمنی در فرد می¬گردد و آنها را مستعد به بعضی عفونت¬های خاص و همچنین ابتلاء به ترمبوآمبولی می¬کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی دقیق¬تر تغییرات سیستم ایمنی از جمله سطح ایمنوگلوبولین¬ها در همراهی با بررسی تغییرات بافتی و میزان رژنراسیون قطعات طحال پیوند شده از خود بیمار، طراحی گردید تا در صورت کارایی مناسب بتوان هرچه بیشتر از عوارض اسپلنکتومی ناگریز به خصوص در اثر تروما کاست. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مداخله¬ای مقطعی، 19 بیمار بالای 12 سال مبتلا به ترومای غیرنافذ که در سال¬های 92-1393 دچار ترومای بلانت شدید طحال شده و به تشخیص پزشک معالج، کاندید اسپلنکتومی کامل بودند، به صورت سرشماری و با اخذ رضایت کتبی وارد مطالعه شدند. پس از تأیید شدن کاندید بودن بیمار برای اسپلنکتومی توضیحات لازم به بیمار ارائه و عدم وجود معیارهای خروج، بیماران مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت جراحی پیوندی انجام گرفت. در نهایت تمامی اطلاعات بیماران وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده¬ها در قسمت آمار توصیفی از شاخص¬های مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) جداول و نمودارها بهره گرفته شد و در قسمت آمار استنباطی در آزمون اندازه¬های تکراری و در صورت نرمال نبودن داده¬ها از معادل آن، آزمون فریدمن استفاده شد. یافته‌ها: در مطالعه حاضر، در مجموع 19 بیمار با میانگین سنی 78/18±58/42 که 14 نفر (7/73%) آنها مرد بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آنالیز تک متغیره نشان داد که میزان لنفوسیت در طول زمان (قبل از جراحی، 3 ماه پس از جراحی و 6 ماه پس از جراحی) اختلاف معنی¬دار آماری داشت (P=0.024)، ولی متغیرهای هموگلوبین (P=0.192)، گلبول قرمز (P=0.177)، هماتوکریت (P=0.192)، پلاکت (P=0.221) و لکوسیت (P=0.071) در طول زمان اختلاف معنی¬داری نداشتند. وجود یا عدم وجود اجسام هاول در طول زمان اختلاف معنی¬داری داشت (P=0.042) به طوری که اجسام هاول در 6 ماه پی از جراحی کمتر از 3 ماه پس از جراحی مشاهده شد. میانگین فاگوستیک طحال در 3 ماه پس از جراحی و 6 ماه پس از جراحی اختلاف معنی¬داری داشت (P=0.044)، به طوری که در میانگین فاگوستیک طحال در 6 ماه پس از جراحی بیشتر از میانگین فاگوستیک طحال در 3 ماه پس از جراحی بود. نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، با افزایش قطعه¬های پیوندی می¬توان اختلاف بین افراد با پیوند طحال از خود بیمار و افراد با طحال سالم را به کمترین میزان ممکن رساند. پیوند قطعاتی از طحال خود بیمار نشان داده است که می¬تواند یک جایگزین درمانی بسیار مناسب برای اسپلنکتومی باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
اسپلنکتومی، تروما، طحال


نویسندگان این مقاله:
دکتر حمیدرضا خورشیدینویسنده اصلیhkhorshidi57@yahoo.com
دکتر رامین مردانینویسنده فرعی
دکتر امین نیایشنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور