نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 1400
عنوان به فارسی: بررسی فراوانی انتخاب روش بیهوشی برای سزارین و عوامل تأثیرگذار بر آن از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) طی سال 1399

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 36 تا صفحه: 42      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: جراحی سزارین به دو روش بی‌حسی موضعی و بیهوشی عمومی انجام می¬‌‌شود. هر کدام از این روش‌ها مزایا و عوارضی دارد. با توجه به نقش مادران در انتخاب نوع روش بیهوشی، مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی انتخاب نوع بیهوشی برای سزارین بر اساس تمایل مادران و عوامل مرتبط با آن انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در طی سال 1399 در بیمارستان الزهرا، انجام شد. زنان باردار بستری در این بیمارستان وارد مطالعه گردیدند و مصاحبه حضوری با آنان انجام گرفت. فرم جمع آوری اطلاعات شامل سوالاتی درباره اطلاعات دموگرافیک بیمار، روش انتخابی او برای بیهوشی در عمل جراحی سزارین و برخی عوامل مرتبط با آن بود. داده¬های جمع آوری شده، کدبندی شده و وارد نرم افزار 22SPSS گردید. برای توصیف متغیرهای کمی دارای توزیع نرمال از میانگین و انحراف معیار (حدود اطمینان 95 درصد) و برای متغیرهای کمی دارای توزیع غیر نرمال از میانه و دامنه میان چارکیInterquartile Range) ) استفاده شد. همچنین متغیرهای کیفی بر اساس تعداد و درصد توصیف شدند. توزیع نرمال متغیرهای کمی مطالعه با استفاده از مقادیر کشیدگیKurtosis) ) و چولگی Skewness))، نمودار Q-Q Plot، Box Plot و آزمون Shapiro-Wilk سنجیده شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون کای اسکوار و در صورت عدم اعتبار آن از آزمون تست دقیق فیشر استفاده شد. سطح معنی¬داری آزمون¬ها 05/0> P در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در مجموع 133 زن باردار با میانگین سنی 91/6 ± 45/31 سال در این مطالعه شرکت کردند. در میان آنها 9/57% روش بیهوشی عمومی را ترجیح می¬دادند. دلیل اصلی اجتناب از بیهوشی عمومی، ترس از بیدار نشدن پس از بیهوشی (2/98%) بود، در حالی که دلیل اصلی اجتناب از بی¬حسی نخاعی، نگرانی از کمر درد (2/92%) بود و ترس از بیدار بودن در حین انجام عمل جراحی (61%) و شنیدن صداهای اطراف (9/42%) از سایر عوامل بودند. بین منابع اطلاعاتی و انتخاب روش بیهوشی در سزارین ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. به طوری که انتخاب روش بیهوشی عمومی در زنان بارداری که منبع اطلاعاتی آن‌ها در خصوص روش بیهوشی، اطرافیان )024/0=(P و بیماران دیگر (001/0 >P ) بود به طور معنی‌داری بیشتر از سایر زنان گزارش شد. در زنانی هم که منبع اطلاعاتی آنها در مورد روش بیهوشی جهت سزارین پزشک زنان (001/0>P ) و اینترنت (004/0=P ) بود، انتخاب روش بی‌حسی نخاعی به طور معنی‌داری بیشتر بود. اما بین سطح تحصیلات، سابقه بیهوشی قبلی و شناخت تکنیک بیهوشی با انتخاب روش بیهوشی ارتباط آماری معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیـری: با توجه به تأثیر نوع منبع اطلاعاتی بر انتخاب نوع بیهوشی توسط زنان باردار، نتیجه¬گیری می¬شود که باید در ویزیت¬های دوران بارداری و ویزیت¬های بیهوشی توضیحات بیشتری توسط پزشکان در جهت معایب و مزیت‌های روش‌های بیهوشی داده شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
روش بیهوشی، سزارین، عوامل تأثیرگذار


نویسندگان این مقاله:
دکتر گلاره بی آزارنویسنده اصلی
الهه رفیعینویسنده فرعی
دکتر میثا نقدی پور میرصادقینویسنده فرعیarcguilan1392@gmail.com
دکتر زهرا میرموذننویسنده فرعی
دکتر محمدرضا حبیبینویسنده فرعی
مهین طایفه اشرفیهنویسنده فرعی
مرجان فروزاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور